Harry de Wit spreekt voorkeur uit voor Talpa - Centrale Ondernemingsraad TMG wil gelijkwaardig speelveld voor bieders
04-03-2017 09:35:00 | Door: Bas Vlugt | hits: 6051 | Tags:

De overname van TMG behoort inmiddels tot de meest besproken overnames in de Nederlandse mediageschiedenis en zolang deze niet definitief is, houdt het spreken over de overname aan.

Wat de overname extra interessant maakt, is dat de biedende partijen ook verschillende stategieën vertegenwoordigen - of in ieder geval: wordt toegedicht. Mediahuis zoekt als dagbladuitgever synergie tussen dagbladen en heeft daarmee een klassieke benadering. Talpa heeft het plan om TMG op te laten gaan in groot Nederlands crossmediaal bedrijf met naast dagbladen juist ook radio, televisie en online.

Krachten in en rondom TMG nemen stelling op basis van het eigen toekomstperspectief binnen TMG. Het lijkt erop dat commercie richting Talpa neigt - zo blijkt ook dit weekend, getuige de uitspraken van Harry de Wit in het FD -  en redactie richting Mediahuis. De redactie van TMG heeft altijd veel macht gehad en vreest dat John de Mol die macht zal breken en hard zal saneren. Een toekomst met Mediahuis lijkt hen meer zekerheid te bieden. John de Mol heeft aangegeven onder meer veel potentie te zien in het succesvolle bedrijfsonderdeel Keesing, dat puzzelboekjes maakt. Als journalist bij De Telegraaf heb je daar niet zoveel aan.

De afgelopen dagen is de ovename in een nieuwe fase beland nu partijen zich uitspreken die eerder hun mond hebben gehouden. En er wordt door de media volop geanalyseerd. NU.nl begint hun analyse van de overname met de vaststelling dat Mediahuis in de afgelopen tien jaar bijna de helft van het personeel en 40 procent van de winst verloor.

Onlangs maakte Mediahuis de cijfers over 2016 bekend: de netto winst groeide met 11 procent tot 22 miljoen euro.

NRC komt met een grote analyse met als kop: Hoe kan het hoogste bod op De Telegraaf toch verliezen?

Meest spraakmakende publicatie komt van het Financieele Dagblad want FD publiceert een opmerkelijke uitspraak van Harry de Wit, directeur Landelijke Media van TMG: "Talpa is een partij die voor TMG iets toevoegt aan de toekomst, niet een partij die iets toevoegt aan het verleden."

De Wit spreekt namens een groep van dertig (commerciële) managers en specialisten binnen het mediaconcern. Het is voor het eerst dat de belangrijkste commerciële functionaris, direct onder de raad van bestuur zich in het openbaar uitlaat over de biedingenstrijd tussen Talpa en het Vlaamse Mediahuis. De redactieraden en hoofdredacties moeten hun definitieve standpunt nog bepalen, publiceert het FD.

De redactieraad van TMG heeft afstand genomen van de uitspraken van Harry de Wit: "Het kloppend hart van De Telegraaf bestaat uit ruim 200 journalisten die dagelijks spraakmakend nieuws brengen. Dat hart bestaat niet uit (commerciële) managers in welke top-30 dan ook", zegt voorzitter Dick Springer in het FD.

Vandaag ontving de redactie van Nederlands MediaNetwerk de brief die de Centrale Ondernemingsraad van TMG afgelopen vrijdag stuurde aan de raad van bestuur:


Geachte heer Nooitgedagt en heer Van der Snoek,

Wij sturen u deze brief namens de COR TMG NV. De COR is afgelopen dagen geïnformeerd over de voortgang van het besluitvormingstraject over de overname van TMG. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Talpa en ook aan gesprek met vertegenwoordigers van Mediahuis. Gisteren heeft er afzonderlijk een gesprek met leden van de RvC en van de RvB plaatsgevonden. De COR heeft al deze informatie vandaag besproken en richt zich naar aanleiding van de uitkomsten daarvan tot u.

De COR heeft in een eerder stadium zijn criteria en uitgangspunten aan u kenbaar gemaakt met het verzoek om deze ook aan beide bieders te verstrekken en daarop te reageren. Aangegeven is dat wanneer er meer concrete informatie over de biedingen beschikbaar zou zijn, overleg tussen de COR en de bieders zou gaan plaatsvinden en dat een adviesaanvraag bij de COR ingediend zal gaan worden. In de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat al voor het indienen van de adviesaanvraag bij de COR, mogelijk overwogen wordt een standpunt namens de vennootschap in te gaan nemen over de ondersteuning van het bod, al dan met tot uiting komend in een medeondertekening van het merger protocol. Juist in een situatie waar het gaat om twee mogelijke biedingen doet deze gang van zaken te kort aan de adviespositie van de COR. De Wet op de Ondernemingsraden vereist dat advies gevraagd moet worden op een moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. Ook uit de rechtspraak van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad blijkt dat hier grote waarde aan wordt gehecht. In situaties waarin het ondertekenen van een intentie met de ene partij impliceert dat een andere partij wordt afgewezen. Daar is in dit geval ook sprake van.

De COR is verbaasd over het feit dat van het oorspronkelijke gecommuniceerde traject is afgeweken. Afgesproken was dat op basis van informatie over beide biedingen hat adviestraject vormgegeven zou worden met daarin opgenomen een onderbouwing over de te maken keuze. De COR vraagt u dringend om in het belang van alle stakeholders, en in het bijzonder het personeel van TMG, het level playing field', bekendgemaakt in het gezamenlijk uitgegeven persbericht door Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur op 31 januari 2017, te herstellen en Talpa wederom serieus te betrekken in de overwegingen.

Om tot een goed onderbouwde advisering te kunnen komen heeft de COR nog behoefte aan verdere informatie, naast de reactie van bieders op de criteria en uitgangspunten van de COR (van Talpa al ontvangen en door Mediahuis toegezegd voor vandaag), te weten:

  • De draft van de merger protocollen van beide bieders;
  • Gedetailleerde informatie over de financiering van de over name door beide bieders;
  • Informatie over overige (concept) afspraken die u voornemens bent te maken met een bieder,


De COR heeft reeds eerder aangegeven dat het hier gaat; om een zeer belangrijk voorgenomen besluit voor de toekomst van TMG. Hij heeft daarom ook een zorgvuldig traject uitgestippeld om tot advisering te komen, gericht op het verkrijgen van zoveel mogelijk draagvlak voor het uit te brengen advies. Onderdeel daarvan is dat de COR terugkoppeling en afstemming heeft met de ondernemingsraden, redactieraden en mogelijk met nog andere functionarissen uit te onderneming. De COR vindt het van groot belang om deze werkwijze ook te kunnen volgen.

Beide bieders hebben aangegeven veel waarde te hechten aan de ondersteuning van een bod door het personeel. We gaan er ook vanuit dat RvC en RvB er ook waarde aan hechten om te vernemen wat de vertegenwoordiger van het gehele TMG-personeel, de COR. vindt van beide biedingen, om dit mee te kunnen nemen bij de door u te maken keuze. Met het oog daarop vindt de COR dan ook dat hij in de gelegenheid gesteld moet worden om het geplande traject te kunnen doorlopen.

We verzoeken u om er voor zorg te dragen dat de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk aan de COR zal worden verschaft.

Uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat het niet reëel is om ervan uit te gaan dat het adviestraject voor 8 maart a.s. kan worden afgerond, We verzoeken u schriftelijk te bevestigen dat u niet over zult gaan tot het uitspreken van steun voor een van beide biedingen voordat het adviestraject met de COR is afgerond. Gezien alle informatie van afgelopen dagen over het traject hecht de COR er groot belang aan om hier expliciete duidelijkheid van u over te krijgen op zo kortst mogelijke termijn.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet

Loe Sprengers | Pauline Burger

 

www.mediahuis.be
www.vpparticipaties.eu
www.tmg.nl


Lees ook:

Mediahuis en VP Exploitatie: Bod van Talpa niet realistisch

John de Mol verhoogt bod op TMG naar 6,35 euro per aandeel

Mediahuis meldt definitieve overname belang Delta Lloyd in TMG

Mediahuis en VP Exploitatie verhogen bod op TMG van 5,25 naar 5,90 euro - zelfde bod als John de Mol

Mediahuis verwerft recht op overnemen TMG-aandelen van Delta Lloyd

TMG laat John de Mol in de boeken kijken

John de Mol doet bod op TMG

[Analyse] Wat wil John de Mol met TMG

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen voorgenomen gezamenlijk bod op TMG

Mediahuis en VP Exploitatie doen overnamebod op Telegraaf Media Groep

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie